Brezposelnost je že sama po sebi težka. Želiš si ustvarjati, delati in zagotoviti materialno varnost sebi in svojim najdražjim, pa nimaš priložnosti za to! Povrh vsega se je zdaj pridružila še nepričakovana nosečnost! Ali bom vse to sploh zmogla? Poglej, katere vrste pomoči iz državnega proračuna imajo brezposelne nosečnice možnost zaprositi.

Brezposelna nosečnica lahko zaprosi na Centru za socialno delo (CSD) za :

  • a/ starševski dodatek,
  • b/ enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka,
  • c/ otroški dodatek,
  • d/ denarno socialno pomoč,
  • e/ izredno socialno pomoč.

Različne oblike pomoči nudita tudi Karitas in Rdeči križ.

 

a) Starševski dodatek

 

Vloga se odda na CSD 30 dni pred predvidenim rokom poroda, 30 dni po porodu ali kadarkoli v času »porodniške«, ki traja 365 dni, vendar se znesek za nazaj ne izplačuje. To pomeni, če vložite vlogo za to pravico, ko je vaš otrok star 5 mesecev, boste dobili starševski dodatek od otrokovega 5. meseca oziroma od datuma vložitve vloge dalje. Zato je pomembno, da za to pravico oddate vlogo že v roku 30 dni pred predvidenim datumom poroda.

 

b) Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka imata mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov.

Uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Pravico uveljavljata mati ali oče pri CSD, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oz. dejavnosti, če nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali glede na kraj rojstva otroka.

Pravico uveljavlja eden od staršev največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti. Pravica  je odvisna od cenzusa: Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 659,30 evra na družinskega člana.

Dodatni napotki za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka:

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Mati ali oče lahko uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za več pričakovanih otrok.

 

c) Otroški dodatek

 

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30-ih dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.

Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

 

d) Denarna socialna pomoč

 

Nosečnica, ki ni zaposlena ali je na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot brezposelna oseba, lahko zaprosi na Centru za socialno delo (CSD) v občini, kjer ima stalno bivališče, za socialno denarno pomoč.

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

  • državljanka Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • tujka z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Za socialno denarno pomoč lahko zaprosi brezposelna nosečnica, ki nima dovolj sredstev za preživetje, nima premoženja in prihrankov, ki bi ji omogočali preživetje, in aktivno rešuje svojo socialno problematiko.

Do socialne denarne pomoči je upravičena:

  • nosečnica, ki si ne more preživetja zagotoviti sama z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
  • nosečnica, ki si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni morala vplivati, in je uveljavila pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.

Trenutno znaša minimalni znesek znotraj pravice denarne socialne pomoči 292,56 evrov. Ta se lahko zviša ali zniža glede na razmere in pogoje, ki jih ugotovi CSD ob vlogi za to pravico.

 

e) Izredna socialna pomoč

 

Brezposelna nosečnica lahko zaprosi tudi za izredno socialno pomoč, ki jo dodeljuje CSD.
Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

 

Kako si brezposelna ženska brez urejenega zdravstvenega zavarovanja po partnerju ali možu lahko uredi zdravstveno zavarovanje?

 

Brezposelna ženska s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, se mora najprej prijaviti na Zavod za zaposlovanje v evidenco brezposelnih. Nato bo lahko vložila na Centru za socialno delo Vlogo za Denarno socialno pomoč (DSP) in v tej vlogi tudi zaprosila za kritje obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Tako bo kot prejemnica dodatne socialne pomoči tudi zdravstveno zavarovana.

 

NOSEČNICE, KI NIMAJO STALNEGA BIVALIŠČA V SLOVENIJI, SE LAHKO PRAV TAKO OBRNEJO NA CENTER ZA SOCIALNO DELO, V PISARNO PRVE SOCIALNE POMOČI.

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Morda te zanima tudi:

Priznanje očetovstva ali Kako poteka nosečnost ali Pravice noseče študentke ali Test pred splavom