Socialne pravice nosečnic

Obstajajo različna izhodišča za pridobivanje socialnih pravic, za čas tako imenovanega porodniškega dopusta. Materinski dopust nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda (PDP). Potrdilo mora izdati ginekolog.

Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč v času brezposelnosti.

 

Izredna pomoč ob rojstvu otroka v času epidemije COVID-19
Starši otrok rojenih od 12.3.2020 imajo pravico do izredne denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 500 evrov. Ta pravica velja za otroke rojene do enega leta po koncu epidemije. V primeru enega otroka do treh let starosti ali dveh ali več otrok do konca prvega razreda osnovne šole lahko eden od staršev uveljavlja pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva. Država zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Kdo ima pravico do starševskega nadomestila?

  • Tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta;
  • osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila;

Upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, so v času prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

Tudi upravičenci do starševskega nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Pravica do starševskega nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

 

Povzemamo štiri najbolj pogoste okoliščine:

A. Nosečnici, ki je v času nastopa materinskega dopusta zaposlena, se nadomestilo izračuna na podlagi povprečja osebnih dohodkov v zadnjih 12ih mesecih. Poravnana morajo biti vsa zavarovanja in prispevki za starševsko varstvo. Pri izračunu se upošteva povprečje zadnjih 12ih mesecev. V primeru, da je bila oseba zaposlena manj kot 12 mesecev, na primer samo 6 mesecev, se za manjkajoče mesece upošteva minimalna plača po zakonu o transferjih. Ta trenutno znaša bruto 588,27 eur. Za vsak manjkajoči mesec se upošteva 55% minimalne plače po zakonu o transferjih, kar trenutno znaša 323 eur bruto.

Pri tem je pomemben pogoj, da se pri jemanju povprečja osebnega dohodka osebe, upošteva predpretekli mesec. Da se osebni dohodki štejejo v povprečje nadomestila, mora biti nosečnica pred nastopom materinskega dopusta zaposlena najmanj 4 mesece. Vsaki mesec zaposlitve zviša osnovo nadomestila.

B. Nosečnici, ki je v nastopu materinskega dopusta brezposelna, a je bila v zadnjih 3eh letih zaposlena vsaj 12 mesecev (ni pomembno, da 12 mesecev skupaj), se ji za osnovo materinskega in starševskega nadomestila upošteva 55% minimalne plače po zakonu o transferjih. Ta trenutno znaša bruto 588,27 eur, 55% tako predstavlja 323eur bruto. Za vsak mesec poravnanega zavarovanja (prispevki za starševsko varstvo), se ji doda 2%. Pod temi pogoji najvišji možni znesek nadomestila znaša 618eur bruto (to je v primeru, ko ima nosečnica vsaj za 25 mesecev poravnano zavarovanje).

C. Noseče študentke in nosečnice, ki v zadnjih treh letih niso bile zaposlene, so upravičene do starševskega dodatka. Starševski dodatek trenutno znaša 402,18 eur. Predpogoj je stalno bivališče in bivanje v Republiki Sloveniji.

D. Nosečnice, ki so zaposlene za določen čas več kot 12 mesecev in za nedoločen čas, uveljavljajo starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela. To znaša 100% osnove in se usklajuje z rastjo izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti.

 

Ali si zaradi nepričakovane nosečnosti in dvoma v zadregi? Se bojiš povprašati na pristojnem centru za socialno delo po svojih pravicah?

Piši nam preko kontakt@zenskaodlocitev.si  Pomagali ti bomo poiskati odgovore.

 

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vir: Center za socialno delo Ljubljana

 

Morda te zanima tudi:

Priznanje očetovstva ali Kako poteka nosečnost ali Pravice noseče študentke ali Test pred splavom